En compliment del que prevé l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que GIRONA.NET es un domini de la empresa GNA Serveis Telematics, SL amb domicili social C/ Barcelona, núm. 3 tercer pis, teléfon +34 972 209 189 i fax +34 972 211 160, correu electrónic info@gna.es.
La societat GNA Serveis Telematics, SL amb el CIF: B-17.456.773 que figura inscrita al registre mercantil de Girona, tom 868, llibre 0, secció 8, foli 62 , full GI - 16478, inscripció 1a.